Πολιτική Ποιότητας ΠΜΣ

Το ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΔ&ΤΑ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) εναρμονίζει την Πολιτική Ποιότητάς του με την Πολιτική Ποιότητας του εν λόγω ΑΕΙ καθώς και του Τμήματος ΔΕΟ και την εξειδικεύει σε ορισμένα σημεία.

Το ΠΑ.ΠΕΛ. επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία. Το ΠΜΣ ΔΔ&ΤΑ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του.

Η Πολιτική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες του ΠΑ.ΠΕΛ. και ειδικότερα του Τμήματος ΔΕΟ: Χαρακτηριστικά της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος αποτελούν:

Η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και η εμπέδωση

αισθήματος ευθύνης, τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και στις σχέσεις τους με τους κοινωνικούς εταίρους. Η διαφύλαξη της ηθικής, της δεοντολογίας και των ίσων ευκαιριών μάθησης.

Η διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών και η διαμόρφωσή του με βάση τα διεθνή́́́ ακαδημαϊκά́́́ πρότυπα και ειδικότερα με το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ.

Η αφοσίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο της επιστήμης με βάση τις ανάγκες των φοιτητών, την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.

Η ενεργή συμβολή εξωτερικών φορέων και οργανισμών στην κατεύθυνση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η προώθηση της κουλτούρας ενσωμάτωσης και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο ειδικότερα, η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΔ&ΤΑ» έχει κεντρικό στόχο τη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

  • την απόκτηση από τους/τις φοιτητές/τριες επιστημονικών γνώσεων και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους βασικούς τομείς που αυτή εστιάζει,
  • την εμβάθυνση των φοιτητών/τριών στις μεθόδους επιστημονικής σκέψης και έρευνας με στόχο την ανάλυση και κατανόηση του ρόλου της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις σύγχρονες κοινωνίες,
  • την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξη των φοιτητών/τριών σε θέσεις ευθύνης στην αγορά εργασίας, που σχετίζονται κυρίως με τη διερεύνηση πολύπλοκων διοικητικών και κοινωνικών προβλημάτων και την χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπισή τους, και 
  • την προετοιμασία για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών στην Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα αντικείμενα που συνδέονται με αυτήν.