Γενική Παρουσίαση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση"

Tο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου οργανώνει από το έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Θεσμοί, Πολιτικές, Ιστορία)”.

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της Κατεύθυνσης Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη του Δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού “Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση” που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου την περίοδο 2015-2018.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (M.Sc in Public Administration and Local Government).

Γνωστικό Αντικείμενο Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη. Η διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται, συνδυάζοντας την εμβαθυμένη μελέτη διαφόρων γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Χρονική διάρκεια Για την απονομή του τίτλου σπουδών(ΜΔΣ) η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Δίδακτρα Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ορίζονται στο ποσό των 3.450 € για κάθε φοιτητή. Από τα δίδακτρα απαλλάσσονται φοιτητές με τα εισοδηματικά κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως εκάστοτε ισχύουν, και σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Στόχοι του προγράμματος

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

Διεπιστημονική μελέτη

Γίνεται διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του

Εμβάθυνση Εννοιών

η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη.

Διδακτική Προσέγγιση

Η διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται, συνδυάζοντας την εμβαθυμένη μελέτη διαφόρων γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα.

Ερευνητικοί Στόχοι

Με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.