Ερευνητική Στρατηγική

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπήρξε, από την ίδρυσή του, ένα από τα ελληνικά περιφερειακά πολυεδρικά πανεπιστήμια, η αναγκαιότητα του οποίου δεν αφορούσε αποκλειστικά εκπαιδευτικούς στόχους. Απετέλεσε ουσιαστική παρέμβαση στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ταυτόχρονα, συνέβαλε σημαντικότατα στην ενίσχυση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, αλλά και στην αναβάθμιση του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου. Είναι εμφανής η πολυθεματική του διάσταση, τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση, όσο και στη διεξαγόμενη έρευνα. Επιπρόσθετα, η διεθνής ακαδημαϊκή διάσταση της παρουσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η διαχρονική προσήλωση του προσωπικού του στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ιδιαίτερα σημαντικού αποτυπώματος στην ακαδημαϊκή επικαιρότητα της χώρας μας αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το ΠΑ.ΠΕλ. συνεχίζει να στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική όσο στην ερευνητική αριστεία, ενώ χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος.

Επαναπροσανατολίζει την ερευνητική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, τη νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος.
Οι βασικές αρχές που συνοψίζουν την αποστολή και το ΄όραμα του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση», εναρμονίζονται και εντάσσονται στις γενικότερες αρχές και όραμα του Τμήματος και του ιδρύματος, και απεικονίζονται ως εξής:

Εικόνα 1.1. Όραμα και αρχές του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Παράλληλα, οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος και του Π.Μ.Σ., συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους του ιδρύματος που περιλαμβάνουν:

  1. Ενίσχυση-αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου
  2. Ενίσχυση-αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας
  3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας
  4. Ενίσχυση-αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
  5. Ενίσχυση-αναβάθμιση και βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος μέσω των διδάκτρων

Η στρατηγική του Π.Μ.Σ. από τη Συνέλευση του ΤΔΕΟ γίνεται με βάση τη γενικότερη στρατηγική του Ιδρύματος και με γνώμονα: Τη δημιουργία, μέσω της εκπαίδευσης, ισχυρού υποβάθρου στην επιστήμη της Διοίκησης, μέσα από μια φοιτητοκεντρική διαδικασία μάθησης, που περιλαμβάνει τη γνώση, είτε κλασική είτε στην αιχμή της τεχνολογίας, την απόκτηση εμπειρίας και πρακτικής εφαρμογής, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση δεδομένων, περιορισμών και δυνατοτήτων.

Την προετοιμασία και κατεύθυνση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της επιλεξιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων του μέσα από την κατανόηση της επιστήμης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, βασισμένες στη βιβλιογραφία, στην έρευνα και στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Την ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων του στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, τη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, τη ραγδαία αύξηση των γνώσεων και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να συνεχίζουν τη διανοητική τους εξέλιξη και επιμόρφωση, αντιμετωπίζοντας την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αποκτώντας διαρκώς νέες δεξιότητες και ικανότητες.

Τη γνώση με εργαλείο την έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) τόσο σε περιοχές της Διοίκησης, όσο και σε διεπιστημονικά πεδία, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της.

Τη συμβολή του στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και της χώρας, σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις μέσω της αριστείας, της έρευνας, της καινοτομίας, της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας, της αυτενέργειας και της ομαδικής εργασίας.

Ο σχεδιασμός του Π.Μ.Σ. απεικονίζεται κατωτέρω: