Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει ως στόχο να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους, με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση και ολοκλήρωση των σπουδών τους. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού θα δημιουργηθεί τάξη στο e-class για καθένα από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους.

  1. Μπιτσάνη Ευγενία
  2. Σωτηρόπουλος Δημήτριος
  3. Τσέκος Θεόδωρος
  4. Τσούντας Κωνσταντίνος
  5. Καστανιώτη Αικατερίνη
  6. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία

Οι φοιτητές κατανέμονται στους ακαδημαϊκούς συμβούλους σπουδών, κάθε ακαδημαϊκό έτος