Skip to content

Οργανωτικός Ανασχεδιασμός Δημοσίων Φορέων

Εισηγητής/Εισηγήτρια

Θεόδωρος Τσέκος

Reviews

5/5
5

Έναρξη

19/02/2024

Διάρκεια

13 εβδομάδες

Διαλέξεις

13

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος επιτρέπει στους φοιτητές να αντιλαμβάνονται την σημασία του συστηματικού οργανωτικού σχεδιασμού και ανασχεδιασμού για την ορθή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα ενός δημόσιου φορέα. Θα είναι σε θέση να κατανοούν την φύση και το ρόλο των δημοσίων οργανώσεων στην παραδοσιακή ιεραρχική και στην πλέον σύγχρονη δικτυακή τους μορφή. Θα γνωρίζουν τα διάφορα επίπεδα οργανωτικού σχεδιασμού από την διαδικασία και τις ροές εργασίας έως το οργανόγραμμα αλλά και τις αντίστοιχες σχεδιαστικές μεθοδολογίες. Θα είναι σε θέση να αναλύουν την υφιστάμενη οργανωτική κατάσταση ενός φορέα, να εντοπίζουν τα σημεία συμφόρησης και τις διαδικαστικές του ανεπάρκειες. Θα γνωρίζουν τις μεθοδολογίες και τεχνικές που θα τους επιτρέπουν να ανασχεδιάζουν επί μέρους διαδικασίες και εργασιακές ροές αλλά και το συνολικό οργανόγραμμα της υπηρεσίας. Θα μπορούν, τέλος, να προσδιορίζουν, με χρήση ειδικών σχεδιαστικών εργαλείων, να εκτιμούν

 • τις αναγκαίες θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα,
 • το κατάλληλο εύρος εποπτείας κάθε πεδίου δραστηριοτήτων και
 • τον αριθμό των αναγκαίων υπηρεσιακών υπομονάδων .

Το μάθημα αποσκοπεί να αναπτύξει ιδίως τις κάτωθι γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενότητα Α’: Εισαγωγή στην έννοια της οργάνωσης

 • Το οργανωσιακό φαινόμενο και η Θεωρία των Οργανώσεων
 • Ιδιωτικές και δημόσιες οργανώσεις,
 • Η οργάνωση ως παραγωγικός μηχανισμός
 • Η οργάνωση ως κοινωνικό σύνολο

Ενότητα Β’: Οργανωσιακές λειτουργίες και οργανωσιακές δομές

 • Η διαφοροποίηση των οργανωσιακών λειτουργιών,
 • Οργανωτικός σχεδιασμός : Διαδικασίες
 • Οργανωτικός σχεδιασμός: Δομές
 • Οργανωτικός ανασχεδιασμός : Απλούστευση διαδικασιών

Ενότητα Γ’: Διοικητική κουλτούρα – Οργανωσιακή κουλτούρα,

 • Η έννοια της κουλτούρας
 • Οργανωσιακή κουλτούρα
 • Διοικητική κουλτούρα
 • Η ιδιαίτερη ελληνική πολιτικο-διοικητική κουλτούρα

Ενότητα Δ’: Οργάνωση και Επικοινωνία

 • Τύποι πληροφοριών
 • Τύποι επικοινωνιακής δομής
 • Οι οργανώσεις και το περιβάλλον τους : επικοινωνιακές ροές

Ενότητα Ε’: Δικτυακές οργανώσεις και δίκτυα οργανώσεων

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων
 • Προσεγγίσεις των δικτύων
 • Η λειτουργική αξιοποίηση των δικτύων
 • Ιεραρχικές και δικτυακές οργανώσεις
 • Δίκτυα οργανώσεων.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από την πανεπιστημιακή ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης uop e-class. Όπου αξιοποιούνται ό οι μέθοδοι τόσο της ασύγχρονης όσο και της συγχρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις, και συζήτηση με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συγχρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση (75% των μονάδων ECTS του μαθήματος)
 • Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) και ασκήσεις προσομοίωσης για πρακτική εφαρμογή των μεθοδολογιών που διδάσκονται με χρήση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση (25% των μονάδων ECTS του μαθήματος).

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Η συνολική μαθησιακή διαδικασία διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class ενώ ειδικότερα η συγχρονική διδασκαλία πραγματοποιείται με την χρήση της πλατφόρμας Teams. Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, εγχειρίδια, βιβλιογραφία, άρθρα κλπ) αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στα πολυμέσα του e-class και βρίσκεται διαρκώς στην διάθεση των φοιτητών/τριων.

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η βαθμολογία του μαθήματος συντίθεται από:

 • Από την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις του μαθήματος κατά 20%.
 • Από τις ενδιάμεσες ασκήσεις/εργασίες της ασύγχρονης εκπαίδευσης κατά 15%.
 • Από την τελική εργασία ερευνητικού χαρακτήρα σε εφαρμογές πεδίου και από την δημόσια παρουσίασή της κατά 65%.

Η εργασία εκπονείται κατ’ αρχήν στην ελληνική γλώσσα , υπάρχει όμως και δυνατότητα εκπόνησης στην αγγλική ή την γαλλική γλώσσα σε ενδεχόμενη περίπτωση ξενόγλωσσων φοιτητών.

Η αξιολόγηση της τελικής εργασίας έχει διαμορφωτικές διαστάσεις διότι υπάρχει κατά την εκπόνησή της συνεχής συζήτηση και ατομικά και στην ομάδα των φοιτητών με τον διδάσκοντα αλλά και διότι η τελική υποβολή της γίνεται αφού προηγηθεί η προφορική της παρουσίαση και ενσωματωθούν παρατηρήσεις που γίνονται κατά την διάρκειά της.

Στην τελική βαθμολογία της εργασίας λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:

 1. Η μεθοδολογική και επιστημονική πληρότητα της έρευνας και της ανάπτυξης του θέματος, η επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που διατυπώνονται και κατάλληλη χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών.
 2. Η πρωτοτυπία και δημιουργικότητα: της ανάπτυξης και των συμπερασμάτων.
 3. Η ικανοποιητική δομή και οργάνωση του υλικού της επιχειρηματολογίας και των συμπερασμάτων .
 4. Η ορθή διατύπωση και γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια με ορθή χρήση των επιστημονικών όρων, ικανοποιητική σύνταξη και ορθογραφία.

Η επικοινωνία κατά την εκπόνηση με τους φοιτητές γίνεται τηλεφωνικά σε καθορισμένες μλερες και ώρες, μέσω email και μέσω της πλατφόρμας e-class.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση τόσο του μαθήματος όσο και του διδάσκοντος, βάσει των κείμενων διατάξεων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει το ΠαΠελ υπό την εποπτεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας.

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning