Εισαγωγή στο ΠΜΣ

Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (ΦΕΚ 4042/5-11-2019 «Επανίδρυση ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση», ΦΕΚ 5919/30- 12-2020 Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση»). Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022, αφού προηγουμένως καταρτιστεί ο αντίστοιχος Κανονισμός σε επίπεδο Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Δ.Μ.Σ.) στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA).

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν με το συνδυασμό της δια ζώσης και της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

 Σκοπός και στόχοι

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. συνίσταται στη διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη.

Η διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται, με την εις βάθος μελέτη γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, συνδυάζοντας και εντάσσοντας την τεχνολογία, μαζί με την έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων και εις βάθος γνώσεων και δεξιοτήτων.

Με αυτό τον τρόπο προετοιμάζει τους αποφοίτους του, είτε είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα είτε επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους, να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Υποβολή αιτήσεων-Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο)
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.
 4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 5. Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής καλούνται να προσκομίσουν, αν υπάρχει, πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου που έχει απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο (https://www.doatap.gr/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/), επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται η προσκόμιση «Βεβαίωσης Τόπου Σπουδών» η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (άρθρο 304 του ν. 4957/2022 όπως ισχύει με την τροποποίηση του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023).

 1. Δύο (2) συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων ή εργοδότες (σε σφραγισμένους φακέλους).
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 3. Φωτοτυπία δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 6. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.

Κριτήρια επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών για τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση, σε ημερομηνία που καθορίζεται με απόφασή της. Υπολογίζεται δε στη βάση αλγορίθμου, του οποίου τα χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής:

 1. Βαθμολογία Πτυχίου – Συντελεστής Στάθμισης 40%, ο οποίος αναλύεται ως εξής :
  • βαθμολογία πτυχίου από 5 – 6.4 (καλώς) 5%
  • βαθμολογία πτυχίου από 6.5 – 8.4 (Λίαν Καλώς) 15%
  • βαθμολογία πτυχίου από 8.5 – 10 (άριστα) 20%
 2. Ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου – Συντελεστής Στάθμισης 20%
 3. Βαθμολογία Συνέντευξης – Συντελεστής Στάθμισης 40%. Η Επιτροπή στην συνέντευξη αξιολογεί:
  • Το υπόβαθρο του υποψηφίου στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. 20%
  • Τη δυνατότητα του υποψηφίου να μετάσχει ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος. 10%
  • Την τυχόν συναφή ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου Συντελεστή στάθμισης 5%
 4. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. Η επάρκεια πιστοποιείται με αναγνωρισμένο τίτλο ή όπου απαιτείται με διαδικασία εξέτασης από την επιτροπή επιλογής.

Η βασική γνώση αγγλικής (επίπεδο Β1) είναι υποχρεωτική και βαθμολογείται με 0, η καλή γνώση (Β2) βαθμολογείται με 4, η πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1) βαθμολογείται με 7 και η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) βαθμολογείται 10. Εφόσον η επαρκής γνώση του υποψηφίου προκύψει από τη διαδικασία εξέτασης που διενεργείται από την επιτροπή επιλογής λαμβάνει 0. Το ποσοστό βαρύτητας του κριτηρίου αυτού είναι 10%.

Διαδικασία επιλογής

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:

 1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια (σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από την Συνέλευση )
 3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, και πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.
 4. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή.
 5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας υποψηφίων και αδυναμίας επιλογής όλων των ισοδυνάμων υποψηφίων λόγω υπέρβασης του μεγίστου αριθμού των εισακτέων, η επιτροπή εξετάζει κατά σειρά τον γενικό βαθμό πτυχίου μέχρι δεύτερου δεκαδικού ψηφίου σε συνδυασμό με τη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου και σπουδών, τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας, την ύπαρξη άλλων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικού. Εάν σε όλα τα κριτήρια προκύψει ισοδυναμία, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Συνέλευσης που θα επικυρώσει τον τελικό κατάλογο εισακτέων. Ο μέγιστος αριθμός εγγραφής υποψηφίων που θα γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. εάν ισοψηφούν με τον τελευταίο επιτυχόντα είναι πέντε(5).

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις.

Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 86 του ν. 4957/2022 και Απόφαση με αριθ. 108990/Ζ1/8-9-2022 (ΦΕΚ Β’ 4899/16.09.2022).

Επίσης, παρέχεται πλήρης απαλλαγή καταβολής διδάκτρων – υποτροφία σε έναν/μία φοιτητή/τρια απόφοιτο/η του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που (α) έχει περατώσει τις σπουδές του/της στον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος συμπεριλαμβανόμενης της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του καταληκτικού έτους σπουδών και (β) έχει βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του οκτώ και μισό (8,5).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δια ζώσης (ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-13:00) ή αποστέλλονται αποκλειστικά με εταιρεία ταχυμεταφορών μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023, στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αντικάλαμος, Καλαμάτα, Τ.Κ.24100,
Υπόψιν κας Ζησιμοπούλου (Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος, Γραφείο Δ.0.10)

Σχετικές πληροφορίες καθώς και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΔΔΤΑ: http://ddta.uop.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας: τηλ 27210-45126,

e-mail: ddta@uop.gr, ddta@go.uop.gr

 

[Αίτηση Συμμετοχής] | [Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων]

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, τη νέα σειρά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  στη “Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση”.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών συνδεδεμένο με τους Δημόσιους φορείς και την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα προσφέρει επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (M.P.A./M.Sc. in Public Administration and Local Government), πλήρως αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών αποσκοπεί στην προετοιμασία των ήδη στελεχών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα για την προώθηση και εξέλιξη της επαγγελματικής τους καριέρας αλλά και των αποφοίτων διαφορετικών Σχολών και Τμημάτων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα. Συγκεκριμένα σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και δυο (2) επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κ από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο, διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης/σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν με επιτυχία πτυχιούχοι, Διοικητικών, Νομικών Σχολών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών ή Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι Πολυτεχνικών, Ιατρικών Σχολών και ΤΕΙ.

Για την προκήρυξη , αναλυτική παρουσίαση του ΠΜΣ και αίτηση, μεταβείτε εδώ:

[Αίτηση] | [Προκήρυξη] | [Αναλυτική Παρουσίαση ΠΜΣ]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του ΠΜΣ στα τηλέφωνα 2721045126 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ddta@uop.gr  Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00.