Πρόγραμμα Σπουδών
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
  1. Οργανωτικός ανασχεδιασμός δημοσίων φορέων (Public Policy and organizational redesign for public agencies) - 8 Μονάδες ECTS.
  2.  Πολιτική και Διακυβέρνηση (Politics and Governace) - 8 Μονάδες ECTS.
  3.  Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government’s Cooperation Policies) - 8 Μονάδες ECTS.
  4.  Πολιτιστική Πολιτική και Βιωσιμη Αναπτυξη σε Τοπικές Κοινωνίες (Τοπική κοινωνια και Τοπική Ανάπτυξη) (Cultural policies and Local Sustainable Development) - 6 Μονάδες ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.
 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 
Υποχρεωτικά
  1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής (Strategic and operational planning as public policy tools) - 8 Μονάδες ECTS.
  2. Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Administrative Reforms: State and Local Government)- 8 Μονάδες ECTS.
  3. Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές (Local Government and Public Policies) - 8 Μονάδες ECTS.
  4. Πολιτικές της Ε.Ε. (Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα) (Planning and Implementation of European Public Policies) - 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.
 
 
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
  1. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Seminar) (Υποστηρίζει την εκπόνηση της διπλωματικής – δεν παρέχει αυτοτελώς μονάδες ECTS).
  2. Εκπόνηση της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 μονάδες.
ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS 30 ΜΟΝΑΔΕΣ
 
 
• ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β ΚΑΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 90 ΜΟΝΑΔΕΣ
 

 

 
Τροποποίηση μαθημάτων ΠΜΣ. Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

1.

Πολιτική & Διακυβέρνηση
(Politics & Government)

Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

2.

Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Local Government's Cooperation Policies)

Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

3.

Βιοπολιτισμική Ανάπτυξη και Τοπική Κοινωνία
(Biocultural Development and Local Communities)

Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

4.

Οργανωτικός Ανασχεδιασμός Δημοσίων
Φορέων (Organizational redesign for public agencies)

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

5.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(Ε-Governance)

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 Μονάδες

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

1

Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής
(Strategic and operational planning as public Policy tools)

Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

2

Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις : Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Administrative Reforms: State and Local Government)

Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

3

Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές
(Local Government and Public Policies)

Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

4

Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(European Public Policies)

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

5

Ειδικά Θέματα Υπαλληλικού Δικαίου
(Special Issues in Civil Servants Law)

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό

7,5 Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 Μονάδες

   

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

DEO 5110

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ.Ε.

Υποχρεωτικό

 

DEO 5116

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

30 Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

30 Μονάδες