Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Αρχική

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη νέα σειρά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή́ Μεταπτυχιακού́ Διπλώματος (Μ.Δ.Ε.) στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA).

Η παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4485/2017.

 

Σκοπός και στόχοι

Το ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

 

Εισακτέοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.
Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων.
Για τις ανάγκες της μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας απαιτείται η βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται με υποβολή από τον υποψήφιο αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ή όπου απαιτηθεί, με ειδική εξέταση που διενεργεί η επιτροπή εξετάσεων.

 

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η παρακολούθηση του προγράμματος πραγματοποιείται  και εξ αποστάσεως, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ούτως ώστε όλοι οι φοιτητές του να έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όπου κι αν ευρίσκονται και ανεξαρτήτως χρόνου.

Επίσης όλες οι νέες τεχνολογίες (πλατφόρμες κ. λ.) του Πανεπιστημίου χρησιμοποιούνται   για τηλεδιασκέψεις και επίλυση αποριών, καθώς και για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν 4485/2017.

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό όλων των μαθημάτων ευρίσκεται στην εικονική τάξη κάθε μαθήματος (Open Class ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πλήρες , στη διάθεση των φοιτητών οποτεδήποτε αυτοί επιθυμούν.

Επιπροσθέτως  στους φοιτητές του ΠΜΣ παρέχεται πλήρης και συνεχής τεχνική υποστήριξη ως προς την χρήση και αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών, από το εξιδεικευμένο προσωπικό του Προγράμματος.

 

Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις.
Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 -ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο)
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως και την 25/07/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην παρακάτω διεύθυνση

Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100

Καλαμάτα

με την ένδειξη: "για το ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση"

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • τηλ 27210-45126, 27210-45123,
 • e-mail: ezis@us.uop.gr
 • Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται εδώ:  

[Πρόσκληση της νέας σειράς του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση] | [Δελτίο Τύπου πρόσκλησης]