Αρχική

Νέα Πρόσκληση ΠΜΣ "Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση" | Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

ddta soft skills

Νέα Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών συνδεδεμένο με τους Δημόσιους φορείς και την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα προσφέρει επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (M.P.A./M.Sc. in Public Administration and Local Government), πλήρως αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των φοιτητών του διαμέσου μιας δυναμικής διδακτικής προσέγγισης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αναπτύσσει τα ακαδημαϊκές και επιχειρησιακές δεξιότητες των φοιτητών ανοίγοντας καινούργιους δρόμους στην επαγγελματική τους καριέρα. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών αποσκοπεί στην προετοιμασία των ήδη στελεχών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα για την προώθηση και εξέλιξη της επαγγελματικής τους καριέρας αλλά και των αποφοίτων διαφορετικών Σχολών και Τμημάτων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν με επιτυχία πτυχιούχοι Νομικών Σχολών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών ή Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι Πολυτεχνικών, Ιατρικών Σχολών και ΤΕΙ
 
Πρόσκληση | Αίτηση
 Σημαντική Ανακοίνωση

Kατά την διάρκεια της πανδημίας το σύνολο των μαθημάτων προσφέρθηκε αποκλειστικά εξ αποστάσεως . Η δυνατότητα αυτή θα αξιοποιηθεί και στο μέλλον πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Tο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου οργανώνει  από το έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Θεσμοί, Πολιτικές, Ιστορία)”.
Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της Κατεύθυνσης Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη του Δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού "Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση" που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου την περίοδο 2015-2018.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (M.Sc in Public Administration and Local Government).
ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ


Γνωστικό Αντικείμενο
Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και
αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη.
Η διεπιστημονική προσέγγιση που  εφαρμόζεται, συνδυάζοντας την εμβαθυμένη μελέτη διαφόρων
γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών(ΜΔΣ) η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα  για το ΠΜΣ ορίζονται στο ποσό των 3.450 € για κάθε φοιτητή. Από τα δίδακτρα απαλλάσσονται φοιτητές με τα εισοδηματικά κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως εκάστοτε ισχύουν, και σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.